Regulamin aukcji internetowych

Regulamin aukcji internetowych prowadzonych na platformie sklep.kim24.pl

Spis treści:

Art. 1   Definicje
Art. 2   Warunki uczestnictwa w aukcji
Art. 3   Przebieg aukcji
Art. 4   Umowa sprzedaży
Art. 5   Odstąpienie od umowy
Art. 6   Kontakt i postępowanie reklamacyjne
Art. 7   Ochrona danych osobowych
Art. 8   Postanowienia końcowe

Artykuł 1  -  Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:  

1.  Organizator - KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-716) przy ul. Bartyckiej 114, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem 0000106056, kapitał zakładowy w wysokości 3 500 000 zł opłacony w całości, NIP 844-18-09-717, REGON 790315559, BDO 000024178, właściciel sklepu internetowego sklep.kim24.pl; adres e-mail: kontakt@sklep.kim24.pl.
2.  Regulamin - niniejszy dokument;
3.  Rejestracja - procedura zakładania konta;
4.  Konto - prowadzony przez Użytkownika pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego czynnościach podjętych w zakresie aukcji internetowej;
5.  Użytkownik - podmiot, który uzyskał dostęp do konta Organizatora, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
6.  Sprzedający - Organizator aukcji internetowej, który sprzedał Towar wystawiony na aukcję internetową, prowadzoną na platformie https://sklep.kim24.pl;
7.  Kupujący - Użytkownik, który nabył towar w drodze aukcji internetowej prowadzonej na platformie https://sklep.kim24.pl;
8.  Licytant - Użytkownik, który złożył ofertę nabycia towaru w ramach aukcji internetowej, prowadzonej na platformie sklep.kim24.pl;
9.  Aukcja internetowa - rodzaj aukcji prowadzonej za pośrednictwem internetu, zainicjowanej przez Organizatora poprzez wystawienie Towaru do sprzedaży na platformie https://sklep.kim24.pl/, w ramach której Organizator określa cenę minimalną Towaru, a Licytant deklaruje cenę, za którą jest gotów dokonać zakupu Towaru;
10. Zdjęcie produktu - zdjęcie Towaru wystawionego na aukcję internetową;
11. Towar - produkt(y) przeznaczony(e) do sprzedaży w drodze aukcji internetowej na warunkach określonych w Regulaminie

Artykuł 2  -  Warunki uczestnictwa w aukcji

1.  Uczestnikami aukcji internetowej zwanymi dalej Licytantami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, w imieniu których działa należycie umocowany pełnomocnik.
2.  Użytkownik w celu uzyskania dostępu do aukcji internetowych, prowadzonych na platformie https://sklep.kim24.pl/, dokonuje rejestracji w sklepie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po rejestracji do klienta wysyłany jest e-mail z linkiem aktywacyjnym. Kliknięcie w otrzymany link, stanowi potwierdzenie rejestracji i umożliwia logowanie do Konta.  
3.  Niedopuszczalne jest uczestniczenie w aukcji internetowej przy użyciu więcej niż jednego konta.

Artykuł 3  -  Przebieg aukcji

1.  Przedmiotem aukcji internetowych są wybrane artykuły z asortymentu sprzedażowego sklepu internetowego, w którym określone są główne cechy towaru oferowanego do sprzedaży https://sklep.kim24.pl/.
2.  Aukcje internetowe organizowane są w ramach internetowej kampanii sprzedażowej, prowadzonej pod nazwą „Weekendowe licytacje” na platformie https://sklep.kim24.pl/.
3.  W aukcji internetowej mogą brać udział tylko Użytkownicy zarejestrowani i zalogowani na swoje konto w sklepie internetowym.
4.  Aukcje internetowe prowadzone w ramach kampanii sprzedażowej „Weekendowe licytacje” rozpoczynają się od 15 maja 2020 roku i trwają w każdy weekend do odwołania, od piątku od godz. 8:00
do niedzieli do godz. 20:00.
5.  Organizator sporządza ofertę, określając ogół warunków transakcji sprzedaży i wskazując minimalną cenę Towaru. Organizator może dokonać zmian w treści oferty do czasu rozpoczęcia aukcji internetowej.
6.  Aukcja internetowa odbywa się w języku polskim, a zapłata ceny za Towar następuje w walucie polskiej PLN.
7.  Cena wywoławcza za towar określona jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający, oprócz ceny za Towar, może dodatkowo obciążyć Kupującego jedynie wskazanymi w ofercie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości.
8.  Przystępując do aukcji internetowej, Licytant deklaruje cenę maksymalną Towaru, którą w momencie zakończenia aukcji internetowej zobowiązuje się zapłacić za Towar. „Twoja oferta” to maksymalna kwota, którą jako Licytant zgadzasz się zapłacić za Towar.
9.  Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej w trakcie Licytacji, nie może jednak wskazać kwoty niższej, bądź równiej niż aktualna cena określona w aukcji internetowej. Przebicie ofert innych Licytantów, w zależności od aktualnej ceny Towaru, następuje o odpowiednią deklarowaną przez Licytanta kwotę, jednak nie mniejszą niż 1,00 zł.
10.  Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Licytant złożył wyższą ofertę cenową.
11.  Organizator posiada prawo do odrzucenia oferty w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
12.  Odrzucenie oferty Licytanta może nastąpić:
a)  gdy Organizator powziął uzasadnione wątpliwości, co do wiarygodności Licytanta;
b)  jeżeli w trakcie aukcji internetowej inny Licytant lub osoba działająca w porozumieniu z nim wpłynęła na wynik aukcji w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Artykuł 4  -  Umowa sprzedaży

1.  Zawarcie umowy sprzedaży Towaru następuje pomiędzy Organizatorem a Licytantem, który do momentu zakończenia aukcji internetowej złożył najwyższą ofertę cenową za Towar i jego oferta była co najmniej równa cenie minimalnej, która została określona przez Organizatora.
2.  W przypadku złożenia przez kilku Licytantów oferty z taką samą najwyższą ofertą cenową umowa sprzedaży zostaje zawarta z Licytantem, który pierwszy przystąpił do aukcji internetowej poprzez wskazanie najwyższej ceny. Zakończenie aukcji i nabycie Towaru przez Kupującego zakończone jest stosownym komunikatem.
3.  Wynik aukcji internetowej jest wiążący dla Licytantów oraz Organizatora.
4.  Po zakończeniu aukcji, Licytanci otrzymują na skrzynkę e-mail wiadomość o wyniku aukcji natomiast Kupujący otrzymuje ponadto link do formularza zamówienia. Licytant zobowiązany jest do wypełnienia formularza zawierającego dane osobowe, a następnie wybiera sposób wysyłki. Po wypełnieniu formularza, Kupujący dokonuje płatności najpóźniej w terminie 3 dni, licząc od terminu zakończenia aukcji internetowej na konto Sprzedającego, którego numer znajduje się na stronie internetowej https://sklep.kim24.pl/kontakt-KIM.
5.  W przypadku niedokonania przez Kupującego zamówienia poprzez otrzymany formularz, w terminie 3 dni licząc od zakończenia aukcji internetowej lub w przypadku niedokonania przez
Kupującego zapłaty za zakupiony Towar w terminie 3 dni, licząc od terminu zakończenia aukcji, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy poprzez wysłanie na adres email Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6.  Warunki i sposoby odbioru Towaru dostępne są na stronie https://sklep.kim24.pl/regulamin-sklepu-KIM.
7.  Organizator sprzedaje i dostarcza rzeczy bez wad i wystawia rachunki lub faktury oraz inne dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach konta, przy czym Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę na jego żądanie zgłoszone w terminach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Artykuł 5  -  Odstąpienie od umowy.

W terminie 14 dni Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Kupujący może skorzystać, zawarte są na stronie internetowej https://sklep.kim24.pl/public/assets/druki/Druk-odstapiena-od-umowy.pdf. Prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie dotyczy przedsiębiorców. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący ponosi koszt zwrotu Towaru.

Artykuł 6  -  Kontakt i postępowanie reklamacyjne.

1.  Użytkownik może kontaktować się z Organizatorem w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu. Wszystkie sprawy, w tym sprawy sporne powstałe w czasie trwania aukcji internetowych prowadzonych na platformie https://sklep.kim24.pl/, należy zgłaszać drogą mailową na adres kontakt@sklep.kim24.pl.
2.  Wszystkie sprawy, w tym reklamacje związane z przebiegiem licytacji będą rozstrzygane na bieżąco przez Organizatora, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia doręczenia na adres siedziby Organizatora pisma zawierającego zastrzeżenia, co do przebiegu i (lub) sposobu przeprowadzenia aukcji internetowej.
3.  Procedura rozpatrywania reklamacji za Towar znajduje się na stronie internetowej https://sklep.kim24.pl/reklamacje-i-odstapienie-od-umowy. W sprawach nieuregulowanych w zakresie gwarancji oraz rękojmi, zastosowanie mają przepisy kodeku cywilnego, przy czym Organizator wyłącza rękojmię za Towar w stosunku do Przedsiębiorców. W przypadku sporu, Strony będą dążyć do polubownego jego zakończenia. Kupujący posiada prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji poprzez wysłanie pisma na adres siedziby Organizatora.

Artykuł 7  -  Ochrona danych osobowych

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw, znajdują się w naszej Polityce prywatności.


Artykuł 8  -  Postanowienia końcowe

1.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zdjęcie(a) Towaru może różnić się kolorystyką od rzeczywistego koloru Towaru zaoferowanego przez Organizatora do sprzedaży, co wiązać się może z dostosowaniem rozmiaru zdjęcia do wymogów technicznych, zdefiniowanych dla internetowej platformy prowadzonej pod nazwą https://sklep.kim24.pl/
2.  Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://sklep.kim24.pl/
3.  Umowa sprzedaży zawarta jest w siedzibie Organizatora.
4.  Organizator zastrzega sobie prawo do:
a)  zmiany niniejszego Regulaminu,
b)  unieważnienia aukcji internetowej w czasie jej trwania lub po jej zakończeniu bez podania przyczyn,
c)  zawieszenia lub odwołania aukcji internetowych z przyczyn technicznych,
d)  zakończenia lub odwołania aukcji internetowych oraz akcji „Weekendowe Licytacje” w dowolnym czasie bez podania przyczyn.
5.  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie internetowej prowadzonej pod adresem https://sklep.kim24.pl/public/assets/druki/Druk-odstapiena-od-umowy.pdf

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium